Fakta om FSC og EU's tømmerlov (EUTR)

På denne side kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om EU’s tømmerlov (EUTR), og hvordan FSC-certificering kan bruges til at imødekomme en række af kravene i tømmerloven.

Er dine produkter FSC-certificerede, vurderer FSC, at risikoen for at dine produkter indeholder ulovligt fældet træ er meget lav i henhold til EU's definition af lovlighed, og at du dermed har gennemført den nødvendige risikovurdering, som du er pålagt.

Oplysningerne på denne side om EU-forordningen er kun vejledende. Kontakt Naturstyrelsen for yderligere rådgivning og afklaring. Har du spørgsmål til FSC-certificering, så tøv ikke med at kontakte os.


Hvad er forskellen på FSC og EUTR?

Der er stor forskel på FSC og EUTR. Hvor FSC handler om bæredygtighed, så skal EUTR alene sikre lovlighed – altså hvad der er lovligt i henhold til den lovgivning, som gælder i træets oprindelsesland. Sammen med bæredygtighed er lovlighed altid et krav i FSC-systemet, men der er forskel på, hvordan krav om lovlighed skal dokumenteres inden for henholdsvis FSC og EUTR. EUTR kræver, at bestemte oplysninger følger produkterne frem til importøren, mens en del af disse oplysninger inden for FSC bliver kontrolleret af certificeringsfirmaer og lagret i skovenes FM/CoC-certifikater. Det betyder, at FSC-certificering ikke nødvendigvis automatisk giver importerende virksomheder de EU-påkrævede oplysninger, men ikke at FSC ikke lever op til lovlighed.

Hvad er EUTR (European Timber Regulation)?

EUTR er en EU-forordning, som trådte i kraft den 3. marts 2013. Forordningen gør det ulovligt at placere ulovligt træ på EU's indre markeder. Forordningen gælder både import af træ- og papirprodukter til EU og træ, der produceres inden for EU.

Hvilke krav stiller EU’s forordning til virksomheder, der importerer træ- og papirprodukter eller producerer træ til EU’s markeder?

EU-virksomheder, der for første gang bringer træ- og papirprodukter i omsætning på EU-markedet, skal udvise fornøden omhu, også kaldet ”due diligence”. Kernen i ”due diligence”-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering for at minimere risikoen for at bringe ulovligt fældet træ eller træ- eller papirprodukter indeholdende ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet.

En virksomheds "Due diligence"-ordning kan inkludere:

 • Udarbejdelse af en politik for indkøb af træ
 • Udarbejdelse af en skriftlig procedure
 • Definition af ansvarsområder og uddannelse af personale
 • Udarbejdelse af system for monitorering af virksomhedens "Due diligence"-ordning
 • Definition af, hvad der er omfattet af virksomhedens Due Diligence-ordning  

De tre hovedelementer i ”due diligence”-ordningen er:

 • Oplysning: Virksomheden skal have adgang til oplysninger, der beskriver træet og træprodukterne, hugstlandet (hvis relevant også region og hugstrettigheder), den almindelige betegnelse for træarten (hvis relevant den fulde videnskabelige betegnelse), mængde (volumen, vægt eller stk.), navn og adresse på leverandøren samt kunde og oplysninger om træets eller træprodukternes overensstemmelse med gældende lovgivning (se side 9-11 for, hvad gældende lovgivning omfatter, og hvordan det kan dokumenteres).
 • Risikovurdering: Virksomheden bør vurdere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden baseret på ovennævnte oplysninger og under hensyntagen til kriterierne i forordningen. Se kriterierne på side 5 og 6 her.
 • Risikobegrænsning: Hvis vurderingen viser, at der er risiko for ulovligt træ i forsyningskæden, kan den pågældende risiko afhjælpes ved at kræve yderligere oplysninger og efterprøvning hos leverandøren.

En virksomhed kan udarbejde og gennemføre sin egen ”due diligence”-ordning eller samarbejde med et overvågningsorgan, fx et certificeringsfirma, godkendt af EU-Kommissionen, som kan tilbyde en "due diligence-ordning".

Hver virksomhed skal opretholde og regelmæssigt evaluere den due diligence-ordning, den anvender, bortset fra de tilfælde hvor virksomheden anvender en due diligence-ordning, der er udarbejdet af et overvågningsorgan.

Produkter med en FLEGT- eller CITES-licens anses for at overholde forordningens krav.

Hvilke krav stiller EU’s forordning til virksomheder efter import-ledet?

Når først træ- og papirprodukter er bragt i omsætning og enten sælges og/eller forarbejdes videre, skal sporbarheden bibeholdes hele vejen til slutkunden. Det betyder i praksis, at virksomhederne i denne del af forsyningskæden skal føre fortegnelser over deres leverandører og kunder.

Hvilke produkter er omfattet af EU’s forordning om ulovligt træ?

En lang række træ- og papirprodukter som fx råtræ, savet træ, brænde, flis, møbler, gulve, plader og trærammer er omfattet af forordningen, men der er også undtagelser. Undtagelser på nuværende tidspunkt er fx: Genvundne produkter (produkter, som har tjent deres formål og ellers ville blive smidt ud), spanskrør, musikinstrumenter og trykt papir (bøger, blade og aviser). Ifølge EU kan disse dog blive omfattet af forordningen på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomheds produkter er omfattet af EU-tømmerloven, kan du gå denne liste igennem (indeholder toldkoder). I denne liste kan du også se eksempler på produkter, der ikke er omfattet af tømmerloven på nuværende tidspunkt. For at se produkter omfattet af tømmerloven kan du også se side 33 og 34 her (lovteksten).

Er FSC-certificering accepteret som dokumentation for 100 % overensstemmelse med EU-forordningens krav?

Nej. Men ifølge EU-forordningen kan en Chain of Custody-certificeringsordning bruges som et redskab i den ”due diligence”-ordning, som skal opsættes og vedligeholdes af virksomheder.

I det øjeblik hvor dine FSC-certificerede produkter 1): er verificeret som FSC og 2): kan kombineres med bestemte "due diligence"-informationer, vurderer FSC, at risikoen for at dine FSC-produkter indeholder ulovligt fældet træ er meget lav i henhold til EU-forordningens definition af lovlighed, og at du dermed har gennemført den nødvendige risikovurdering (og evt. -begrænsning), som du er pålagt. Det gælder også virksomheder, der ikke selv er FSC-certificeret og importerer færdige FSC-mærkede produkter.

1) Verificering af dine FSC-certificerede produkter (via leverandørdatabasen info.fsc.org og faktura og følgeseddel fra leverandøren) foregår ved, at du:

 • kontrollerer, at din(e) FSC-certificerede leverandør(er) har et gyldigt FSC-certifikat i databasen
 • tjekker, at leverandøren er certificeret til den pågældende produkttype, du vil købe/har købt 
 • tjekker, at leverandørens oplysninger i databasen passer med de oplysninger, du har på leverandøren, og som er på fakturaen og følgesedlen for det produkt, du har købt (firmanavn, adresse og FSC-claim (FSC MIX, FSC 100 % eller FSC Recycled))

2) De ”due diligence”-informationer, der ikke nødvendigvis automatisk er tilvejebragt gennem FSC på nuværende tidspunkt, og som du skal selv skal indsamle evt. i samarbejde med dine leverandører, er:

 • den almindelige betegnelse for træarten og hvis relevant den fulde videnskabelige betegnelse (hvis der bruges forskellige almindelige betegnelser for samme træart)
 • hugstlandet og hvis relevant region og hugstrettigheder (i tilfælde af, at risikoen for illegal skovhugst varierer i landet fra region til region eller fra koncession til koncession)
 • træets eller træprodukternes overensstemmelse med gældende lovgivning (BEMÆRK: Kun kravet om oplysninger om overholdelse af handels- og toldbestemmelser (i det omfang skovbrugssektoren er berørt) kan ikke direkte dokumenteres via et FSC-certifikat. Men et FSC-certifikat dokumenterer, at træ og træprodukter er fældet i overensstemmelse med de øvrige dele af den gældende nationale lovgivning, som EU-tømmerloven kræver).

Følgende dokumenter er eksempler på oplysninger om “handel og told”:
"Generelt tilgængelige dokumenter på papir eller i elektronisk form, f.eks. kontrakter, bankmeddelelser, handelspapirer, importlicenser, eksportlicenser, officielle kvitteringer for eksportafgifter, lister over eksportforbud, tildeling af eksportkvoter mv."

Forklaring: En importør, som køber FSC-certificerede produkter, modtager ikke per automatik oplysninger som træsortsbetegnelser og hugstland via FSC's dokumentation for et produkts FSC-status (faktura og følgeseddel). Det er nemlig ikke noget krav i FSC's standard på nuværende tidspunkt. Din FSC-certificerede leverandør er dog forpligtet til at fremskaffe disse oplysninger til dig på anden vis, hvis du anmoder om det. Læs mere i FSC’s advice note 40-004-10 om EUTR (fra side 18).

FSC Forest Management- og Controlled Wood-certifikater dokumenterer, at træ og træprodukter er fældet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Men ét af kravene i EU-forordningen vedr. overensstemmelse med national lovgivning, nemlig kravet om oplysning om overholdelse af handels- og toldbestemmelser (i det omfang skovbrugssektoren er berørt), er ikke omfattet af FSC’s CoC-standard og stilles derfor ikke til FSC-certificerede virksomheder. Derfor skal du på nuværende tidspunkt selv tilvejebringe disse oplysninger i samarbejde med din leverandør. Din FSC-certificerede leverandør er dog forpligtet til at fremskaffe disse oplysninger til dig på anden vis, hvis du anmoder om det. Læs mere i FSC’s advice note 40-004-10 om EUTR (fra side 18).

FSC anbefaler, at virksomheder/importører i samarbejde med deres leverandør aftaler en måde og form, hvormed ovenstående informationer udveksles regelmæssigt. Det er et krav, at informationerne fra leverandøren kan kobles direkte med den enkelte FSC-certificerede leverance. I det tilfælde hvor leverandøren ikke kan tilvejebringe de påkrævede informationer, må denne sende forespørgslen videre til sine egne leverandører, indtil informationerne er tilvejebragt.

Forandringsprocesser skal sikre overensstemmelse mellem FSC og EUTR
FSC International har igangsat en række forandringsprocesser, som har til formål at sikre, at ovenstående oplysninger automatisk skal kunne genereres via et FSC-certifikat. Men på nuværende tidspunkt skal en FSC-certificeret virksomhed selv fremskaffe disse oplysninger. I linkssamlingen forneden, kan du downloade FSC Internationals faktaark om EUTR, hvor forandringsprocesserne står beskrevet.

Når det gælder de to andre dele af EU-forordningens ”due diligence”-krav, risikovurdering og –begrænsning, er det FSC’s opfattelse, at en FSC-certificering er et godt redskab til risikovurdering og -begrænsning, og at der generelt altid vil være lav risiko forbundet med FSC-skove, fordi lovlighed er et integreret krav i FSC-systemet, og fordi det er kontrolleret af en uafhængig tredjepart.

Bemærk: FSC-certificerede virksomheder skal kontakte den nationale kompetente myndighed (Naturstyrelsen) for at få bekræftet, om produkter omfattet af et FSC-certifikat med de ovenstående informationer kan betragtes som lovlige i henhold til EU-forordningen.

Kan FSC hjælpe dig med Due Diligence på ikke-certificerede produkter?

Ja. Når det gælder en FSC-certificeret virksomheds ikke-FSC-certificerede produkter, så kan virksomheden implementere et Controlled Wood-risikoprogram for at foretage en risikovurdering af disse produkter. Den kan også indkøbe produkter omfattet af et FSC Controlled Wood-certifikat til produktion af FSC MIX. Implementerer en virksomhed et Controlled Wood-risikoprogram, skal virksomheden anvende www.globalforestregistry.org til at indsamle informationer og risikovurdere. Siden er netop designet til at kunne bruges til at dokumentere, at ikke-certificerede træprodukter lever op til FSC’s Controlled Wood-krav (blandt andet krav om lovlig skovhugst). Kan en virksomhed det, så har den ligesom med FSC-certificerede og Controlled Wood-certificerede produkter nedbragt risikoen for, at den handler produkter af illegalt træ betragteligt.

Kontakt et certificeringsfirma eller FSC Danmark for flere informationer om disse muligheder. 

Kilder / Downloads

Information om EUTR fra FSC International:

www.fsc.org/timber-regulation.46.htm

Information om lovlighed fra FSC International:

https://ic.fsc.org/timber-legality.492.htm

CPET’s hjemmeside om EUTR:

www.cpet.org.uk/eutr

EU-kommissionens portaler om EU-tømmerloven:

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013     

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Redskab til vurdering af risiko:

www.globalforestregistry.org

NEPCon-værktøjer og skabeloner til en Due Diligence-ordning

http://www.nepcon.net/da/legalsource

Dansk hjemmeside om EUTR

www.eutr.dk