Miljømærker i kriterierne for tildeling

Miljømærker kan inddrages ved fastsættelse af de under- og delkriterier, som I bruger ved vægtning af tilbud i tilbudsevalueringsfasen.

For at et miljøkriterie kan inddrages ved fastsættelse af de under- og delkriterier, som I bruger ved vægtning af tilbud i tilbudsevalueringsfasen, skal kriteriet have relation til kontraktens genstand. Ved offentliggørelse af udbudsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen skal I offentliggøre tildelingskriteriet samt eventuelle underkriterier, herunder hvordan disse vægtes. I skal samtidig også beskrive jeres evalueringsmetode, og det skal således fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet, såfremt et underkriterie vedrører miljøhensyn. Ved fastlæggelse af underkriterier og evalueringsmetode bør I være opmærksom på at få beskrevet tilbudsevalueringen på en måde, der gør det muligt at differentiere og rangordne de indkomne tilbud ud fra objektive kriterier, således at det økonomisk mest fordelagtige tilbud kan identificeres, og der ikke er mulighed for et såkaldt ”ubetinget frit valg”.

Tildelingskriterier
Tildelingen kan ske på grundlag af et af følgende tildelingskriterier:

  • Pris
  • Omkostninger
  • Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Miljømærkekrav som en del af tilbudsevalueringen
Ønsker I at inddrage krav om miljømærker som en del af tilbudsevalueringen, kan dette ske som et underkriterie til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Ved anvendelse af dette tildelingskriterie kan I endvidere vælge at fastsætte pris eller omkostninger således, at der alene konkurreres på de kvalitative underkriterier. Selvom kriteriet hedder ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, kan der i forhold til pris også lægges vægt på omkostninger, herunder livscyklusomkostninger.

Når miljømærker eller kriterierne bag mærkerne anvendes som under- eller delkriterier, skal det tydeligt fremgå, hvilke miljøkrav I gerne ser opfyldt, samt hvorledes besvarelse af de stillede krav vil indgå i evalueringen. På den måde kan tilbudsgiverne konkurrere om at tilbyde det mest fordelagtige inden for de enkelte under- og delkriterier ud fra de rammer, I har opsat. Fordelene ved at lægge vægt på miljømærker i tilbudsevalueringsfasen er, at tilbudsgivere ikke fra starten udelukkes fra at byde, fordi de ikke har miljømærkede produkter, men at der i stedet gives mulighed for at lade tilbudsgiverne konkurrere om at afgive det bedst mulige tilbud med forskellige niveauer af miljømæssige hensyn, herunder med tilbud på ikke-miljømærkede produkter. Det anbefales at inddrage miljømærkerne som under- eller delkriterier, hvis der ikke er klarhed omkring tilgængeligheden på markedet af miljømærkede produkter. Ved at bruge miljømærker som en del af tilbudsevalueringen afvejes ønsket om miljøhensyn op imod andre faktorer, herunder omkostninger.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208