Anden offenlige høring af den reviderede danske FSC-skovstandard

4. juli-22. august 2017

FSC Danmark inviterer alle interessenter til at kommentere på det andet udkast af den reviderede FSC-skovstandard udarbejdet af den danske tre-kammer arbejdsgruppe.

"Vi håber at mange vil tage sig tid til særligt at læse den nye 8 siders korte ’småskovsstandard’ udviklet specifikt til skove under 250 ha. Den giver et godt overblik over kravene til FSC-certificering for småskove og er stillet logisk og tilgængeligt op," siger Sofie Tind Nielsen, der faciliterer standardrevisionen på vegne af FSC Danmark.


Høringsdokumenterne kan downloades i højre side, og deadline for kommentering er 22. august (send høringssvar til: sofie at fsc point dk).

Baggrund
Det første udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard var i høring i vinters fra december 2016 til februar 2017. De mange gode høringssvar, som blev modtaget ved første høring er i foråret blevet gennemgået af arbejdsgruppen, og en revideret version af standarden blev i april testet i et bredt udvalg af danske skove i samarbejde med de danske certificerings-virksomheder Orbicon og NEPCon. Dette andet udkast, der hermed er i høring, reflekterer altså de høringssvar, der blev modtaget ved første høring og kommentarer modtaget på baggrund af testen i skoven. Da høringen løber over sommeren, er denne forlænget med 3 uger til i alt 7 uger.
Vi minder om, at det er de så kaldte indikatorer indikeret ved tre cifre, eksempelvis 1.1.1, der er i høring. Formuleringerne på princip- og kriterieniveau (som vises med nummerering op til to cifre, eks. 1 eller 1.1) er fastsat internationalt og kan kun oversættes, ikke ændres.

Småskovsstandard for skove under 250 ha
FSC har internationalt mere fokus på at sikre, at der i kravene til FSC-certificering tages mere højde for skovejendommens størrelse, driftens intensitet og risikoen forbundet med driftsaktiviteter. Det har man for at gøre FSC-certificering meget mere tilgængelig for små skovejere. Dette andet udkast af den reviderede skovstandard er gennemgået med udgangspunkt i danske skovejendommens størrelse, driftens intensitet og risikoen forbundet med driftsaktiviteter, og det er vurderet, at der er lav risiko for at små skove (defineret ved de ejendomme på under 250 ha) ikke efterlever en lang række af FSC’s krav. Derfor kan de indikatorer undlades og kun de, der vurderes vigtige at kontrollere også i en lille skov, markeret med et ’S’, er trukket ud i et seperat dokument kaldet ’småskovsstandarden’.

De væsentligste rettelser og ændringer til første udkast af den reviderede FSC-skovstandard omfatter blandt andet at

  • brug af bioaske nu tillades specifikt under særlig forhold (se indikator 10.6.1),
  • henvisning til miljøstyrelsens nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov som udpegningsgrundlag for visse arealer med høje bevaringsværdier (9.1.1),
  • fleksibilitet på minimumprocentdel for skove med høj andel af hjemmehørende arter (10.2.1),
  • afklaring på beskyttelseszoner omkring redetræer (6.4.4),
  • klarhed over hvad entreprenør/skovarbejder skal oplyses om ved skovningsaktiviteter (6.2.1 og 6.3.3) samt
  • afklaring på hvor meget dødt ved der skal efterlads (6.6.3–6.6.5).

Den videre proces
Standarden opdateres efter denne anden høring af arbejdsgruppen på baggrund af kommentarer og input modtaget. Efter eventuelle yderligere tilpasninger/rettelser skal FSC Danmarks bestyrelse vedtage standarden i henhold til FSC Danmarks vedtægter.

Den endelige standard sendes til FSC International, som foretager en teknisk evaluering af standarden og processen, og herudfra sker den endelige godkendelse på baggrund af, om FSC’s generiske indikatorer er adresseret eller om argumentationen for at droppe indikatorer er tilstrækkelig.

Revideringen af den danske FSC-skovstandard forventes afsluttet i efteråret 2017 og den internationale godkendelse vil da løbe over vinteren. Den reviderede standard træder i kraft tre måneder efter den er publiceret, det vil sige forventet i foråret 2018. FSC-certificerede skove vil da have 12 måneders indfasning af den reviderede standard.

Den nye standard kan løbende evalueres og opdateres og vil fremadrettet gennemgå en mindre revision hvert 5. år. Dette sker for at tilpasse ny viden, for eksempel i forhold til klimatilpasning, eller på baggrund af tilbagemeldinger fra interessenter.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208