Opdatering 14. november 2016: Næsten klar til offentlig høring

Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu næsten klar til offentlig høring. Arbejdsgruppen mødtes sidst i starten af maj, og det er først lykkedes at samle gruppen igen i starten af november. Arbejdet med skovstandarden har dog på ingen måde stået stille siden maj.

Eksperter og nøgleinteressenter er løbende blevet inddraget og konsulteret på udkastet, og arbejdsgruppen har arbejdet på at sikre, at alt er så gennemarbejdet som muligt, inden et udkast af standarden frigives til offentlig høring. Dette arbejde har inkluderet intens debat omkring FSC’s krav om minimumsløn og måder at implementere dette krav på i Danmark.

I en FSC-certificeret skov får alle mindst minimumsløn
En af grundprincipperne i en FSC-skovstandard, er at kravene i den skal opfyldes, uanset hvem det er, der udfører arbejdet i skoven. Om det er skovejerens egne ansatte, entreprenører eller underentreprenører, så skal der for eksempel passes på naturværdierne og bruges sikkerhedsudstyr.

Ligesom sikkerhedsudstyr er et af de sociale krav i FSC, er mindsteløn det også. Dette krav gælder i alle FSC-skove i hele verden og er unikt for FSC-certificeringsordningen. Men netop diskussionen om mindsteløn har vist sig at være en udfordring i Danmark. Modsat af hvad mange tror, har vi i Danmark nemlig ikke lovkrav om minimumsløn. I Danmark fastsættes minimumslønniveauet ved forhandling mellem arbejdsmarkedets parter gennem overenskomsterne. Da vi ikke har minimumsløn fastsat ved lov, kræver FSC-systemet fra internationalt hold derfor, at vi henviser til det overenskomstmæssige minimumslønniveau i den danske FSC-skovstandard og gør denne gældende for alle de medarbejdere i skoven, hvis arbejde er omfattet af certificering.

Dansk Skovforening har meldt sig ud af arbejdsgruppen
Dansk Skovforening er ikke enig i dette krav, da de mener, at skovstandarden skal baseres på de aftaler og den danske lovgivning, der ligger til grund for det danske overenskomstsystem. De ønsker med andre ord fortsat at have muligheden for at følge aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter for danske medarbejdere kombineret med lovgivningens regler for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Krav fra FSC, om at alle arbejdstagere uanset oprindelses- og ansættelsesland skal have minimum den danske overenskomstmæssige definerede minimumsløn, når de arbejder i danske skove, har desværre gjort, at Dansk Skovforening i sommer har valgt at melde sig ud af arbejdsgruppen bag den danske skovstandard. Dansk Skovforening begrunder udmeldelsen med, at FSC’s krav vil betyde ekstraomkostninger, som vil være urimelige og økonomisk uoverkommelige. Foreningen ønsker fair og lige konkurrencevilkår med skovene i andre lande med lavere lønningsniveau. Samtidig har Dansk Skovforening peget på, at det er for svært for den enkelte skovejer at påtage sig ansvaret for at sikre, at entreprenører og underentreprenører efterlever FSC’s krav, herunder at alle ansatte bliver betalt den overenskomstfastsatte løn.

Vi er i FSC Danmark naturligvis meget kede af Dansk Skovforenings beslutning. Vi havde håbet, at foreningen ville forblive i arbejdsgruppen og hjælpe med at færdiggøre en skovstandard, som er så tilgængelig og operationel som mulig inden for FSC’s rammer. Vi har sat meget stor pris på Dansk Skovforenings store indsats og engagement i arbejdsgruppen og havde gerne set dette fortsætte uanset erkendelsen af, at man i Dansk Skovforening ikke er enige på dette punkt.

Vi er i FSC Danmark til stadighed åbne overfor løsningsforslag over for problematikken og vil til enhver tid hilse Dansk Skovforening velkommen tilbage i arbejdsgruppen.

I mellemtiden arbejdes der med pragmatiske løsninger på udfordringen for de skovejere, som vælger at lade sig certificere. FSC-systemet tillader således, at den enkelte skovejer hjælpes med at kunne påtage sig kædeansvaret, så det gøres let og lige til at sikre, at FSC’s krav efterleves - også når arbejdet udføres af andre end skovejerens egne ansatte. FSC Danmark arbejder derfor på løsninger, der gør det muligt for entreprenører og gruppeansvarlige at påtage sig ansvaret for verificeringen af dokumentationen på vegne af skovejeren.

Ændringer i arbejdsgruppen
Selvom vi er kede af Dansk Skovforenings udmelding af arbejdsgruppen, hvor de har været en vigtig partner, fortsætter arbejdsgruppens revision af standarden. Det økonomiske kammer er nu blevet suppleret med den private skovejer Niels Poul Dreyer. Niels ejer en skov på 166 ha og kan dermed bidrage med inputs og feedback set fra en dansk skovejers perspektiv. Derudover er nu også Danske Træindustrier (DTI) og Træ- og Møbelindustrien (TMI) repræsenteret ved konsulent Mikkel Mørch. DTI/TMI vælger at indgå i arbejdsgruppen, da de vurderer, at forsyningsudfordringerne på FSC-certificeret materiale fra private skove i Danmark vedrører hele træindustrien, og de derfor har en naturlig en interesse i at deltage i FSC’s arbejdsgruppe. Vi er også glade for at byde velkommen til skov-, vandløbs- og naturplejekonsulent Claus Danefeldt Clemmensen, der vil repræsentere foreningen Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) i det sociale kammer. BAT-Kartellets medlemskab i gruppen deles nu af hhv. Sidse Buch og Flemming Grønsund. Arbejdsgruppens medlem fra Verdens Skove, Jakob Ryding, er blevet udstationeret, og organisationen er derfor nu repræsenteret af Trine Skov Madsen, som dog fortsat vil have back up fra Jakob.

Næste skridt
Arbejdsgruppen inviterede ved det seneste møde tekniske eksperter til en drøftelse af, hvordan FSC-certificering kan gøres mere tilgængelig, særligt for små skovejendomme, herunder blandt andet ved at lette dokumentationsbyrden af kædeansvar. Ved mødet gennemarbejdede arbejdsgruppen også udestående punkter og opnåede konsensus omkring formuleringerne og identificerede spørgsmål til konsultation. Den første offentlige høring forventes at løbe fra midt december til midt februar.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208