Den reviderede danske FSC-skovstandard er godkendt og offentliggjort

Den nye danske skovstandard er nu godkendt og publiceret. Standarden træder i kraft d. 24. september 2018. FSC Danmark takker alle, som har bidraget til den nye standard.

Efter en lang proces lancerer FSC Danmark en ny, opdateret og forbedret standard for certificering af danske skovejendomme. Du kan downloade standarden på dansk her og nederst på denne side. Den officielle standard på engelsk vil blive offentliggjort på FSC’s internationale hjemmeside senere.

FSC-certificerede skove har efter ikrafttrædelsen 12 måneder til at indfase den reviderede standard, det vil sige indtil d. 23. september 2019.

Certificering bliver nemmere for mindre skovejendomme
Internationalt har FSC fokus på at sikre, at certificeringskravene tager mere højde for skovejendommens størrelse, driftens intensitet og risikoen forbundet med driftsaktiviteter for derved at gøre FSC-certificering mere tilgængelig for mindre skovejendomme.

"Med den nye standard i hånden glæder vi os til at se på mulighederne for FSC-certificering sammen med de danske skovejere. Der åbner sig i disse år mange nye muligheder i FSC-systemet, særligt for små skove, som gør det lettere og billigere at opnå FSC-certificering. Vi vil rigtig gerne hjælpe med at se på disse muligheder også gennem de danske gruppecertificeringer,” siger Sofie Tind Nielsen, FSC Danmarks tekniske rådgiver, og fortsætter:

”Det har været en lang proces, og vi ser frem til, endeligt at få den nye standard ud og virke i de danske skove.”

Hvad er ændret i den nye FSC-skovstandard?
Standarden er baseret på FSC’s internationale principper og kriterier, og med udgangspunkt i FSC’s internationale generiske indikatorer har arbejdsgruppen, der har udarbejdet standarden, haft fokus på at gøre standardens krav mere praksisorienterede. Resultatet er, at antallet af indikatorer (kravene til skovdriften) er betydeligt reduceret i forhold til den tidligere standard, og at kravene er formuleret på en mere klar og forståelig måde.

Ændringer i den nye FSC-skovstandard er blandt andet, at:

  • naturpleje, herunder græsning, nu er tilladt på arealer udlagt som urørt.
  • brug af bioaske tillades under særlig forhold (se indikator 10.6.1).
  • der henvises til miljøstyrelsens nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov som udpegningsgrundlag for visse arealer med høje bevaringsværdier (9.1.1).
  • der er fleksibilitet på minimumprocentdel for skove med høj andel af hjemmehørende arter (10.2.1).
  • beskyttelseszoner omkring redetræer er afklaret (6.4.4).
  • der er klarhed over, hvad entreprenøren/skovarbejderen skal oplyses om ved skovningsaktiviteter (6.2.1 og 6.3.3).
  • det er afklaret, hvor meget dødt ved der skal efterlades (6.6.3–6.6.5).

”Småskovsstandard” giver overblik for små skovejendomme
Med den nye skovstandard har arbejdsgruppen desuden foretaget en risikovurdering af alle kravene med det resultat, at godt en tredjedel af indikatorerne (markeret med ’L’ for ’large’) kan udelades ved audit af små skovejendomme (≤250 ha). De krav, der stilles til ”småskove”, er trukket ud i et separat vejledende dokument ’Småskovstandarden’, som er opsat i et enklere format på få sider. Du kan downloade dette dokument her og nederst på denne side.

STOR tak til alle som har bidraget
Hos FSC Danmark vil vi gerne sige en stor tak til alle, som gennem revisionen har bidraget og kommenteret på udkast, herunder særligt arbejdsgruppens medlemmer, for deres store arbejde med revisionen af standarden gennem hele processen. Også tak til skovejere, skovfogeder og biologer, skov-, kultur- og friluftsorganisationer samt andre eksperter, som har bidraget til at sikre, at standarden er blevet relevant og opdateret. Endeligt skal der lyde en stort tak til de danske certificeringsorganer Orbicon og NEPCon for deres vigtige input til ”auditerbarheden” af standarden.

Er du interesseret i den bagvedliggende revisionsproces, så se mere her.

Er du interesseret i at vide mere om FSC-skovcertificering, så se her.

Har du spørgsmål til revideringsprocessen eller den nye standard, så er du velkommen til at kontakte Sofie Tind Nielsen (sofie@fsc.dk / +45 6166 4248).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208