Opdatering 7. februar 2014

Netop nu er andet udkast til de Internationale Generiske Indikatorer til høring. Og med dem til rådighed kan processen med revideringen af den danske FSC-skovstandard tage fart hen over foråret 2014. Målsætningen er at have første udkast til standarden klar til høring til sommer.

Arbejdsgruppen, som står for revisionen af den danske FSC-skovstandard og består af repræsentanter for FSC's tre kamre, havde sit fjerde møde den 28. januar 2014. Sofie Tind Nielsen, der faciliterer processen og repræsenterer FSC Danmark, præsenterede første udkast til ”Vejledning til identifikation og operationel håndtering af høje bevaringsværdier” på mødet. De høje bevaringsværdier benævnes også HCV'er (forkortelse af High Conservation Values).

Vejledningen beskriver, hvordan de forskellige HCV-elementer skal adresseres i dansk kontekst for at sikre identifikation og status for høje bevaringsværdier. Vejledningen henviser blandt andet til Natura2000-områder, sjældne og truede arter, nøglebiotoper og fortidsminder som høje bevaringsværdier, og den inkluderer også en vejledning til forvaltning og overvågning.

Udkastet til vejledningen blev vel modtaget af arbejdsgruppen, der under gennemgangen bidrog med konstruktive kommentarer. Facilitatoren vil på baggrund af kommentarerne revidere vejledningen, før den sendes ud til yderligere kommentarer fra det konsultative forum.

Indikatorer for Princip 9
Sofie Tind Nielsen præsenterede også et udkast til danske indikatorer for det niende af FSC’s ti grundprincipper på mødet. FSC kræver med Princip 9, at høje bevaringsværdier (HCV’er) bevares og/eller forbedres. 

I praksis kræver Princip 9, at det 
1) undersøges om HCV’er forefindes, og hvad deres status er, 
2) at der udvikles en plan for at bevare og/eller forbedre HCV’erne, 
3) at denne plan implementeres, og 
4) at planen overvåges. 

Når det kommer til overholdelse af Princip 9, henvises der til ”Vejledning til identifikation og operationel håndtering af høje bevaringsværdier”.

Udgangspunkt i IGI’erne
Udkastet til indikatorer for Princip 9 tager udgangspunkt i en oversættelse af de Internationale Generiske Indikatorer, der netop nu er til høring. Arbejdsgruppen gennemgik udkastet og diskuterede enkelte formuleringer og ordvalg, som blev ændret for at sikre praktisk implementering i skoven. Gruppen var desuden enige om, at bygge to internationale generiske indikatorer sammen og argumentere for, at de to indikatorer kan dækkes af én i dansk kontekst.

Første udkast til skovstandarden forventes klar til sommer 
Arbejdsgruppen vil på baggrund af udkast til indikatorer for de resterende ni grundprincipper arbejde på at have et første udkast til den danske FSC-skovstandard klar til høring i sommeren 2014. De Internationale Generiske Indikatorer vil være klar i juni 2014, og det kan derfor sikres, at den danske standard kommer til at reflektere dem. 

Udkast til indikatorerne udarbejdes på baggrund af diskussioner med enkelte medlemmer af arbejdsgruppen og andre relevante interessenter, før de præsenteres for hele gruppen. På mødet i januar 2014 var der enighed om denne tilgang, og det blev fastlagt, hvem der skal hjælpe med hvilke principper. 

Standarden skal testes i skoven efter første høringsrunde, og det forventes, at den endelige danske standard ligger klar i efteråret 2015. 

Vil du deltage?
Hvis du ønsker at se og kommentere på ”Vejledning til identifikation og operationel håndtering af høje bevaringsværdier”, at blive konsulteret på udkast til indikatorer under bestemte principper eller bare holdes underrettet på processen som en del af konsultative forum, bedes du sende en mail til sofie at fsc point dk

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208