Feedback fra høringsrunde for revideret FSC-skovstandard

01.03.2017

FSC Danmark og arbejdsgruppen takker for de mange rigtig gode høringssvar på det første udkast af den reviderede FSC skovstandard. Der blev modtaget høringssvar fra 15 organisationer eller individer fordelt på alle tre kamre. I alt modtog FSC 147 høringssvar via udfyldt skema eller email, hvoraf flest relaterede til princip 6 (Miljøværdier og påvirkning) og princip 10 (Gennemførsel af driften). Hovedparten af kommentarerne var af ren teknisk karakter, fulgt af generelle kommentarer og kun få relaterede til sprog o.l.

Arbejdsgruppen mødtes 27. februar og gennemgik kommentarerne. Arbejdsgruppens respons på kommentarerne sendes til interessenter og publiceres på FSCs hjemmeside snarest. På baggrund af de modtagne høringssvar tilpasses standarden nu. Arbejdsgruppen har for at adressere mange af høringssvarene udarbejdet et bud på en simplificeret version af standarden, specifikt målrettet skove under 250 hektar. Arbejdsgruppens ønske til strukturen og længden af denne standard divergerer fra den normale måde at lave SLIMF-standarder på i FSC, men det er håbet, at man kan få en tilladelse til denne mindre og mere overskuelige version.

Det tilpassede standardudkast og den nye småskovstandardversion, vil nu blive testet i skoven over de næste par måneder. Både skove på næringsfattige og næringsrige jorde og store og små skove vil blive omfattet af testen. FSC Danmark og arbejdsgruppen inviterer interesserede skovejere til at melde sig, deltagelse vil give skovejere et klart billede af, hvad der vil kræves ved FSC-certificering fremadrettet.

Planen er nu, at arbejdsgruppen mødes igen 8. maj, hvor erfarigner fra skovtesten indabejdes i et andet udkast af skovstandarden. Dette udkast sendes da efterfølgende i sidste høring i slut maj.

Om høringssvar
Høringssvarene modtaget i form af et udfyldt skema eller via e-mail blev sorteret efter hvilket princip, bilag mm. de vedrører. En oversigt over hvilke interessenter, der afgav høringssvar og de emner, der er rejst i høringssvar og præsenteret til arbejdsgruppen, er også oplyst. Desuden ligger referart fra høringsworkshoppen, der blev afholdt 25. Januar også til download.

Download alle relaterede dokumenter til højre.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208