FSC's 10 grundprincipper

FSC-træ, Borneo (© Eric Goethals)© Eric GoethalsHele tanken bag FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning. Disse 10 principper er en slags grundlov for FSC og gælder for forvaltningen af FSC-certificerede skove i hele verden.


Internationale principper og lokal tilpasning

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier, som er en slags grundlov for FSC. Principperne og kriterierne gælder for FSC-certificerede skove i hele verden. Fordi skove i verden ikke er ens, udvikler de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark - en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder, men altid er i overensstemmelse med de internationale principper og kriterier. Både de internationale principper og kriterier og de nationale skovstandarder udvikles af repræsentanter fra skovbruget, miljøorganisationer og sociale organisationer i konsensus.

Du kan se FSC's principper og kriterier herunder. Du kan læse mere om den danske FSC-skovstandard og skovcertificering her.

FSC'S PRINCIPPER OG KRITERIER

Princip 1: Overholdelse af lovgivning

Skovejeren skal overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

Princip 2: Arbejdstagernes rettigheder og ansættelsesvilkår

Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdstagernes sociale og økonomiske velfærd.

Princip 3: Oprindelige folks rettigheder

Skovejeren skal identificere og respektere oprindelige folks juridiske og hævdvundne rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

Princip 4: Forholdet til lokalsamfundet

Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

Princip 5: Skovens goder

Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.

Princip 6: Miljøværdier og påvirkning

Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

Princip 7: Driftsplanlægning

Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

Princip 8: Overvågning og vurdering

Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

Princip 9: Høje bevaringsværdier

Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

Princip 10: Gennemførelse af driften

Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i hen-hold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208