FSC's 10 grundprincipper

FSC-træ, Borneo (© Eric Goethals)© Eric GoethalsHele tanken bag FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning. Disse 10 principper er en slags grundlov for FSC og gælder for forvaltningen af FSC-certificerede skove i hele verden.


Alle skovstandarder tager afsæt i de samme principper

Fordi alle skove i verden ikke er ens og derfor ikke kan drives helt på samme måde, bygger de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark – videre på FSC's 10 grundprincipper, når de udvikler en national skovstandard, som er tilpasset landenes specifikke omstændigheder. Standarden udvikles i samarbejde med sociale-, grønne- og økonomiske interesser i landet.

Dette er nødvendigt, da man ikke kan sammenligne driften af en brasiliansk regnskov med driften af en svensk nåleskov.

Det betyder dog ikke, at der er forskellige krav og kriterier fra land til land - alle skal leve op til FSC's internationale principper og kriterier, som du kan læse om herunder. Før en standard for et land kan tages i brug, gennemgår den en grundig godkendelsesproces af FSC International, som sikrer, at alle kriterier og principper er overholdt.

FSC's 10 grundprincipper*

1. Overholdelse af love
Skovdriften skal overholde gældende lovgivning, regulativer, og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler. 

2. Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår
Skovdriften skal opretholde eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for dem, der er beskæftiget i skoven. 

3. Oprindelige folks rettigheder
Organisationen (skovejer) skal identificere og anerkende oprindelige folks juridiske og traditionelle rettigheder til ejerskab, benyttelse og brug af land, territorier og ressourcer, der påvirkes af driften.

4. Forhold til lokalsamfundet
Organisationen (skovejer) skal bidrage til at opretholde eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for lokalsamfundet.

5. Skovens ydelser
Skovdriften skal effektivt forvalte skovejendommens mange produkter og ydelser for at opretholde  eller forbedre den langsigtede økonomiske levedygtighed og udvalget af sociale og miljømæssige ydelser.

6. Miljøværdier og -påvirkninger
Organisationen (Skovejer) skal vedligeholde, bevare og genetablere ydelser og miljøværdier fra skovens økosystem og skal undgå, udbedre eller mindske negative miljøpåvirkninger.  

7. Driftsplaner
Organisationen (skovejer) skal have en driftsplan, der er i overensstemmelse med dens politikker og formål og tilpasset i forhold til driftens skala, intensitet og risiko. Driftsplanen skal implementeres og holdes opdateret baseret på information fra monitering for at fremme en tilpasset skovdrift. Den tilhørende proceduremæssige dokumentation skal være tilstrækkelig til at vejlede personale, informere berørte og interesserede interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

8. Overvågning og vurdering
Organisationen (skovejer) skal demonstrere, at fremgang i forhold til at opnå målsætninger, effekten af driftsaktiviteter og forholdene for driftsenheden moniteres og evalueres, i forhold til driftaktiviteternes skala, intensitet og risiko, for at kunne implementere en tilpasset drift.  

9. Høje bevaringsværdier
Organisationen (skovejer) skal bevare og/ eller øge de ”høje bevaringsværdier” i skoven ved at benytte forsigtighedsprincippet. 

10. Implementering af driftsaktiviteter
Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejendommen, skal udvælges og implementeres i overensstemmelse med organisationens (skovejers) økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og være i overensstemmelse med de samlede principper og kriterier.

* Principperne blev revideret og godkendt i starten af 2012. Den danske FSC-skovstandard er ved at gennemgå en revidering, så den kommer til at stemme overens med de reviderede principper. Den nuværende FSC-skovstandard er således ikke baseret på de reviderede principper.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208