Nyheder


Torsdag, 15 juni 2017
Ny dansk risikovurdering for Controlled Wood

(© FSC A.C.)© FSC A.C.

FSC har offentliggjort en ny dansk risikovurdering for Controlled Wood. Virksomheder, der køber ikke-certificeret dansk træ og ønsker at bruge dette i FSC MIX-produktioner eller videresælge det som FSC Controlled Wood, skal bruge denne risikovurdering fremover.


FSC har offentliggjort en central udviklet national risikovurdering (CNRA) for Controlled Wood i Danmark. I 2015 publicerede FSC nye procedurekrav for udvikling af Nationale Risikovurderinger for Controlled Wood. Imens de Nationale Risikovurderinger tilpasses de nye procedurer, har FSC International bedt kompetente konsulenter om at gennemføre såkaldte Centrale Nationale Risikovurderinger for en række lande, herunder Danmark, for alle fem risikokategorier efter de nye procedurekrav.

Konklusionen på den nye risikovurdering
Med offentliggørelsen af CNRA’en er der nu en national risikovurdering for alle fem Controlled Wood-risikokategorier. Dermed skal FSC-certificerede virksomheder, der ønsker at bruge ikke-FSC-certificeret træ fra danske skove, ikke længere lave deres egen risikovurdering for kategori 3, som hidtil, men skal henvise til og følge den nye nationale risikovurdering, der nu også dækker denne kategori.

Det konkluderes, på trods af de strammere rammer for Controlled Wood, at der ligesom den tidligere risikovurdering er lav risiko for kategorierne 1, 2, 4 og 5. Der er derimod ikke blevet konkluderet lav risiko for kategori 3, som dermed har "specified risk". Det betyder, at der skal indføres de såkaldte Control Measures (CM) (kontrolforanstaltninger) for at risikominimere/vise, at der er lav risiko relateret til kategori 3 i de skovområder, man køber ikke-FSC-certificeret træ fra. Kategori 3 vedrører ”Træ fældet i skove, hvor høje bevaringsværdier (HCV) trues af skovdriften”.

Dansk arbejdsgruppe skal udvikle specifikke kontrolforanstaltninger
FSC Danmarks tre-kammer-arbejdsgruppe for FSC-skovstandarden vil udarbejde obligatoriske kontrolforanstaltninger med mere afklaring af, hvad der vil være acceptabelt i forhold til at sikre lav risiko for kategori 3. Kontrolforanstaltningerne vil gøre det klart, både for danske skoveejere og virksomheder, hvad der skal til for at kunne vise, at træ ikke kommer fra skove, hvor høje bevaringsværdier trues af driftsaktiviteter. Ved at udvikle kontrolforanstaltningerne gennem den danske tre-kammer-arbejdsgruppe vil de kunne godkendes som bindende, så alle får samme referenceramme - også under en FSC Controlled Wood skovcertificering for de leverandører, der ønsker dette.

Om den nye CNRA siger Sofie Tind Nielsen, der er Standardfacilitator og Teknisk Rådgiver hos FSC Danmark;
”Controlled Wood kan virke noget kompliceret, men den opdaterede nationale risikovurdering letter nu processen lidt. Vi vil gøre vores bedste for snarest at skabe endnu mere klarhed over, hvad der skal til for at sikre lav risiko mht. risikokategori 3 på det træ, man leverer og indkøber, så det kan accepteres som kontrolleret materiale/FSC Controlled wood.”

De nuværende forslag til kontrolforanstaltninger
Den anbefalede kontrolforanstaltning er, at skovejeren fremlægger dokumentation for, at de har og følger en grøn driftsplan, der viser, at der er identificeret høje bevaringsværdier (HCV'er) på skovejendommen. Derudover skal der være truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at sikre, at de eventuelt identificerede høje bevaringsværdier ikke er truet af skovdriften.
For små skovejendomme kan dette mål også opnås på et operationelt plan gennem en nøglebiotopregistrering og ved at sikre beskyttelse af de høje bevaringsværdier (HCV'erne) inden ethvert driftsstiltag såsom hugst eller tynding.

Den nye risikovurdering er relevant for virksomheder, der anvender eller ønsker at anvende ikke-certificeret dansk træ i FSC MIX-produkter. Men den er også relevant for virksomheder, der sælger eller ønsker at sælge ikke-certificeret dansk træ som FSC Controlled Wood.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208