Nyheder


Tirsdag, 08 oktober 2019
FSC-standard sikrer bevarelse af skrigeørnen

FSC-certificerede virksomheder spiller en nøglerolle i beskyttelsen af den ekstremt sjældne og truede skrigeørn i Hviderusland. Det gør de, fordi der i FSC-certificerede skove er krav om at beskytte sjældne arter og deres levesteder.


Den store skrigeørn – en uddøende art
Den store skrigeørn (Aquila clange) er en trækkende art, der kategoriseres fra udsat til uddøende af den internationale organisation for naturfredning. Den store skrigeørn er en ekstrem sjælden art med en anslået bestand på mellem 3000 til 9000 på verdensplan. Modsat de fleste andre ørnearter lever den store skrigeørn hovedsageligt i lavlandsskov eller i skovbryn tæt på vådområder som enge, sumper og moser.

Hviderusland har, efter Rusland, den største bestand i verden af den store skrigeørn. Her anslås at være 180 par. Desværre bliver bestanden ved med at falde, og i mange europæiske lande som Slovenien, Holland, Rumænien, Bulgarien og Moldova er den allerede væk.

I Hviderusland har skovejere påvirket ørnens levested i de seneste år ved for eksempel at bygge nye veje og dræne vådområder. Det medfører, at de store skrigeørne mister deres rede såvel som deres jagtområde. Derudover er ørnen meget sky og tolererer dårligt menneskelig aktivitet i deres omgivelser, og derfor forlader de deres territorium så snart, mennesker nærmer sig.
Det gør artens fredning meget akut i Hviderusland.

Fredningslov komplicerer situationen
Den store skrigeørn er allerede fredet af den hviderussiske naturfredningslov, men loven anses som værende for kompliceret at realisere. For eksempel kan områder først gå fra at være driftsområder til beskyttede områder, når arealerne, hvor ørnene lever, har været “nøje undersøgt” samt “fyldestgørende dokumenteret” og efterfølgende godkendt af alle statslige styrelser. Det kan tage op til ni måneder at færdiggøre den proces og imens er områderne, hvor ørnene befinder sig, ikke fredet.

FSC’s krav inspirerer skovejere til at handle
FSC-certificerede skovbrug spiller en væsentlig rolle i et land som Hviderusland, der har et af de største FSC-certificerede arealer i Europa – næsten ni millioner hektar certificeret skov.

Et eksempel er i Stolinområdet, hvor skovejere under "Brest State Forest Management Board group certification" skal gennemføre tiltag, der skal hjælpe med at beskytte høje bevaringsværdier i deres skove – hvilket også gælder sjældne eller truede arter. I Stolin har man arbejdet tæt sammen med frivillige og ENGO’er om at lede efter og kortlægge de høje bevaringsværdier. De beskytter dem ved at ekskludere konkrete områder fra skovdriften, indtil de officielt bliver anerkendt af staten som specielle beskyttede områder.

Skovejerne blev inspireret af FSC-kravene i deres strategier og driftsplaner. FSC's princip 6 – en af de væsentlige FSC-krav der skal implementeres – kræver, at den certificerede organisation skal beskytte sjældne og truede arter og deres levesteder gennem beskyttede områder og/eller andre tiltag for at sikre deres overlevelse og levedygtighed. Den første høje bevaringsværdi, der er nævnt i standarden, er mangfoldighed blandt arter, herunder endemiske arter og sjældne eller truede arter, der har betydning på et globalt, regionalt eller nationalt plan.

Organisationen APB-fugleliv i Hviderusland, en af Stolins skovdriftspartnere, er en af de første organisationer, der gør en stor indsats for at beskytte ørnebestanden i landet. De støtter FSC og udbredelsen af FSC og har haft succesfuld indflydelse på, at den store skrigeørn er udnævnt som årets fugl 2019 i Hviderusland, hvilket har skabt et tiltrængt fokus på den smukke fugl.
For nyligt hjalp de to partnere FSC Hviderusland med at organisere en tur for hviderussiske medier, som skulle fastsætte fredningen af den store skrigeørn i skovdriftsområdet ved Stolin.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208