FSC Danmark generelle privatlivspolitik

Ansvar for data

Beskyttelse af dine data har høj prioritet hos os

FSC Danmark er dataansvarlig, og vi sørger for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU's persondataforordning (General Data Protection Regulation ( GDPR)).
Denne politik for privatlivsbeskyttelse beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Politikken skal desuden sikre, at vi lever op til EU's GDPR.
Vi gennemgår løbende politikken med henblik på at sikre, at vi respekterer dine rettigheder og lever op til forordningens forpligtelser.


Kontaktoplysninger

Organisation: Danish Council for Sustainable Forestry (FSC Danmark)

Kontaktperson: Søren Dürr Grue

Adresse: Ferdinand Sallings Stræde 13, 3., 8000 Aarhus C

CVR:-nummer 27580912

Telefonnr.: +45 8870 9518

E-mail: info at fsc point dk


Hjemmeside: www.fsc.dk


Non-profit medlemsforening


Danish Council for Sustainable Forestry, dog i daglig tale FSC Danmark (Forest StewardshipCouncil Danmark) er en non-profit ikke-statslig medlemsorganisation med det formål at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig skovbrug verden over gennem FSC-certificeringsordningen. Dette gøres gennem oplysning og rådgivning omkring FSC-certificering i praksis, fremme af markedet for FSC-certificerede produkter i Danmark samt udformning og vedligeholdelse af den danske skovstandard for FSC. FSC Danmark er det danske sekretariat for den internationale FSC-organisation. Det er FSCDanmarks formål at sikre, at arbejdet med FSC-certificering i Danmark også i forhold tilstandardudvikling og revision udvikles og vedligeholdes efter de til enhver tid gældende regler. FSC Danmark skal til enhver tid fremme en positiv og konstruktiv dialog mellem alle partner med interesse i miljø, sociale forhold eller økonomi i forbindelse med skovbrug og produkter med oprindelse fra skoven. Sekretariatet har beliggenhed og bosted i Aarhus Kommune. Læs mere organisationens vedtægter.

Gennemsigtighed i vores databehandling
Transparens er en kerneværdi for FSC som en global og bredt anerkendt certificeringsordning. Derfor kan du altid finde denne privatlivspolitik online og på anmodning få den tilsendt.


Behandling af personoplysninger


Disse oplysninger om dig bruger vi

Vi har brug for oplysninger om dig, så vi kan gøre vores certificeringsordning og oplysningsarbejde, herunder arrangementer, services, events, kurser, projekter og kampagner, bedre og sikre, at den/det er af høj kvalitet. Herunder kan du se de data, vi anvender, hvis relevant:


Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Ansættelsessted/organisation
 • E-mailadresse (dit arbejde) eller din private e-mailadresse
 • Telefonnummer (arbejde eller privat)

Andre oplysninger:

 • Trafik- og brugsdata vedrørende vores hjemmesider
 • CPR-nummer (kun for ansatte)
 • Fødselsdatoer

Hvor får vi dine oplysninger fra?

Vi får vores oplysninger om dig fra to forskellige kilder:

 • Oplysninger du vælger at give os
 • Oplysninger vi får, når du bruger vores tjenester

Vi bruger dine data til relevante og specifikke formål

Vi behandler dine data med bestemte og relevante formål for øje. Formålene er:

 • Administration af din relation til os
 • Tilpasning og målretning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Information via vores hjemmeside og sociale medier
 • Udbredelse af viden om vores formål, aktiviteter, kurser, indsatser og projekter med videre
 • Forbedring og udvikling af FSC-certificeringen
 • Udbredelse af viden om FSC-certificering, skovcertificering og brug af FSC’s varemærker

Vi har altid en grund til at behandle dine personoplysninger

Lovlige grunde til behandling er:

 • Vores almene interesser i at behandle dine oplysninger (vurdering af vores formål og din interesse)
 • Kontrakt mellem os og dig gør det nødvendigt
 • Behandling med samtykke fra dig

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi indsamler, opbevarer og behandler kun data om dig, når vi vurderer, at de er relevante og nødvendige i forhold til de ovenfor anførte formål og vores organisations formål jævnfør beskrivelsen fra vores vedtægter gengivet i indledningen. Formålet bestemmer, hvilken type data om dig og omfanget heraf, der er relevant(e) i den enkelte behandlingssituation. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Dog kan lovgivning også bestemme, hvilken type data om dig, der er nødvendig for at have og omfanget af den. Vi har til hver en tid kun den information om dig, som er nødvendig i forhold til vores relation til dig og vores formål. Visse personoplysninger er kun tilgængelig for relevante medarbejdere, og vi har interne procedurer, der sikrer, at vi ikke opbevarer oplysninger om dig i for lang tid eller har for mange oplysninger.


Vi ajourfører dine personoplysninger

Hvis du anmoder os om det, så ændrer vi de personoplysninger om dig, som vi behandler. Vi har også selv procedurer, der skal sikre, at dine oplysninger er korrekte og relevante. Det er vigtigt for os, at dine oplysninger er korrekte og up-to-date, så kontakt os venligst, hvis du har ændringer eller kommentarer til dine data. Skriv til info@fsc.dk.


Vi sletter dine data, når de ikke er nødvendige mere

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke har brug for dem mere i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen, opbevaringen og behandlingen af dine personoplysninger. Nogle data slettes senest fire år efter, det ikke længere er legitimt for os at have dem (virksomheder der ophæver deres certificering eller licens eller melder sig ud af vores forening), mens andre data (jobansøgninger og relateret materialer) slettes efter et år. Opbevaringen af ikke-nødvendig data i de to ovenstående tilfælde skyldes lettere administration og mulighed for genaktivering af relation og rekruttering af medarbejdere. Andre data slettes i det øjeblik, hvor vi bliver opmærksomme på, at det ikke er legitimt at have dem længere. Du kan altid få oplyst, hvor lang tid vi opbevarer din data ved at kontakte os.


Nogle gange beder vi om samtykke

Vi indhenter altid samtykke, hvis det er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen. Hvis ikke vi har dit samtykke, anmoder vi om det, inden vi indsamler, opbevarer og behandler dine data. Du har givet os dit samtykke, som derfor er frivilligt. Du kan altid trække det tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i starten af politikken.


I nogle få tilfælde videredistribuerer vi dine personoplysninger


I nogle få sammenhænge videregiver vi dine personoplysninger, men altid kun med dit samtykke og ikke personfølsomme data. Dataene vil her udelukkende være kontaktoplysninger og hjemmesideadresse. Vi indhenter dit samtykke, inden vi videredistribuerer dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, sørger vi for, at den måde de beskytter personoplysninger på stemmer overens med vores politik og den altid gældende lovgivning.


Sikkerhed

Vi har stor fokus på at beskytte dine personoplysninger og har interne procedurer for sikkerhed

Vi har udarbejdet interne procedurer med faste arbejdsgange og rutiner vedrørende informationssikkerhed. Det omfatter, at specifikke medarbejdere har klart defineret ansvar for eksempelvis opbevaring og sletning af data. Disse skal sikre, at vi beskytter dine persondata i overensstemmelse med GDPR. I tilfælde af brud på sikkerheden, der kan true dine data, vil vi underrette dig hurtigst muligt.


Anvendelse af cookies

Se vores specifikke privatlivspolitik for www.fsc.dk her.


Dine rettigheder


Ved lov har du otte grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Herunder har vi listet de mest relevante, og hvordan du bruger dem.

Ret til indsigt, til at blive oplyst og til udlevering

Du har ret til at få indsigt i, hvilke typer data, vi har om dig, hvordan vi behandler dem, og hvor længe vi opbevarer dem. Du har også ret til at blive oplyst om, hvor vi har dataene fra, hvad vi bruger dem til og hvad grundlaget er for behandlingen. Du kan også få information om, hvem vi videredistribuerer dem til, hvis det er tilfældet. Du har desuden ret til at modtage de konkrete personoplysninger, du har givet os, og vi har fået fra andre med dit samtykke.

Kontakt os via info@fsc.dk, hvis du vil have en eller flere af ovenstående oplysninger.


Ret til berigtigelse og sletning

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig, og under visse omstændigheder har du også ret til at få slettet personoplysninger. Kontakt os via info@fsc.dk med oplysninger om forkerte data, og hvordan de skal rettes.

Hvis du eksempelvis mener, at de persondata, vi har om dig, ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der var baggrunden for, at vi indhentede dem, så informer os venligst via samme e-mailadresse.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling og videredistribution af dine persondata. Kontakt os via info@fsc.dk, hvis du har en indsigelse.
Når du kontakter os angående én eller flere af dine otte rettigheder, eksempelvis en af ovenstående, så svarer vi dig inden fem arbejdsdage.


Sådan klager du

Klager til FSC Danmark

Hvis du vil klage over vores brug af dine data, skal du i første omgang tage kontakt til vores ansvarlige kontaktperson, så vi kan behandle din klage.
Søren Dürr Grue. Ferdinand Sallings Stræde 13, 3. sal, 8000 Aarhus C. Tlf.: +45 8870 9518. E-mail: info at fsc point dk


Klager til Datatilsynet

Du kan også kontakte en databeskyttelsesmyndighed - eksempelvis Datatilsynet, som du kan kontakt her.


Revidering af privatlivspolitikken


Vi forbedrer og opdaterer løbende vores privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden for at sikre, at den overholder gældende lovkrav eller for at lave ændringer i vores privatlivspolitik. Når vi ændrer politikken, vil datoen i bunden blive ændret.

Den altid gældende privatlivspolitik vil kunne findes på fsc.dk/privatlivspolitik.

FSC Danmark, 1. maj 2018.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208