Ramten skov

Baggrunden for workshoppen er FSC Danmarks projekt ”Natur & Skovbrug”, som er en pilot på en langsigtet indsats fra FSC for at øge vidensdeling om integration af naturhensyn i skovbruget og her under viden om certificeringsforberedende aktiviteter.

Ramten Skov var rammen for dagen, da de netop har et stort fokus på naturindsatser, og arbejder aktivt med certificering. I Ramten Skov har man indledt en proces mod dobbeltcertificering, hvor man vil bygge oven på sin PEFC-certificering med en FSC-certificering. Det sker i en proces, hvor ejerne og forvalteren af Ramten Skov står overfor en revidering af deres grønne driftsplan. Workshoppen gav derfor ejerne mulighed for at hente input til den fremadrettede forvaltning fra både oplægsholdere og de øvrige deltagere, der for de flestes vedkommende har praktisk erfaring med skovforvaltning.

Førstedel af workshoppen foregik i en spejderhytte tæt ved Ramten Skov, hvor flere oplægom bæredygtig skovdrift og certificering var på dagsordenen. Der opstod hurtigtspændendende og brede debatter, da der både var folk fra praktiske ogteoretiske erhverv til stede. Alle med en fælles interesse i at vide mere om bæredygtigskovdrift. En af oplægsholderne var Michael Jakobsen, Customer Relations Manager i Preferred by Nature. Han tog os igennem markedetfor certificeret træ, og hvorfor certificering bliver efterspurgt.

“Markedet stiller i stigende grad krav om, attræet skal komme fra skove, der forvaltes bæredygtigt, og her spillerFSC-certificering en vigtig rolle, fordi ordningen stiller høje krav til bl.a.beskyttelse af naturværdier, og leverer globalt anerkendt dokumentation foransvarlig skovdrift.”

I den sidste del af workshoppen drog vi ud til udvalgte områder i Ramten Skov, hvor deltagerne så på naturindsatser og diskuterede potentialer, dilemmaer og certificering. Et stop på turen indbød til en diskussion om biodiversitet i skovbruget. Her faldt snakken på kravet om 5 % urørt skov, som viste sig at skabe forvirring. Der var en opfattelse af, at en urørt skov skulle være, som ordlyden tyder på, fuldstændig urørt.

Seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden, Thor Hjarsen, afklarede dog misforståelsen og forklarede, at ”skovforvalteren gerne må lave plejetiltag i en urørt skov, men altså ikke fælde træer til kommercielt brug. Det vil sige, at du gerne må lave tiltag, der kan gavne biodiversiteten. Det kan være at sikre lysninger, vådområder, veteranisering af træer, bekæmpelse af invasive arter, samt udsætte græssende dyr, hvor målet er at sikre og fremme biodiversiteten.”

Kristian Jørgensen, Rådgiver i FSC Danmark, som faciliterede dagen oplevede en generel stor interesse for både certificering af skovbrug og de bredere naturhensyn.

”De positive tilbagemeldinger varmer. Især de smukke omgivelser i Ramten skov blev rost, og der skal derfor lyde en stor tak til ejerne af Ramten Skov for en utrolig gæstfrihed, inputs og erfaringer fra egen skov. De positive tilbagemeldinger betyder, at vi helt sikkert kommer til at gøre det igen!” fortæller Kristian Jørgensen.

Ramten skov

Markedet medfører en stigende interesse for certificering. FSC har for nyligt fået en ny hovedstandard for FSC-certificering og en ny standard, der regulerer gruppecertificering. Fælles for begge er, at de giver langt større fleksibilitet til, hvordan man opfylder de forskellige krav. På workshoppen var det den nye gruppecertificeringsstandard i FSC Danmark, der var interesse for.
“Den nye gruppecertificeringsstandard åbner for nogle fleksible muligheder, der er tilpasset efter den måde, skovbruget fungerer” siger direktør i FSC Danmark, Søren Dürr Grue.

En gruppecertificering giver skovejere- og forvaltere muligheden for at gå sammen om certificering. Gruppen drives af en administrator, som har det overordnede ansvar for at sikre, at gruppens medlemmer overholder FSC’s krav. Det sparer tid og ressourcer, og det skaber nogle fordele for de skovejendomme, der er under 250 ha. Et krav er, at 10 procent af skovejendommens areal skal gå til at fremme og sikre biodiversitet. Som noget nyt kan man internt i en gruppe samle arealerne til biodiversitet på andre skovejendomme, så det skaber størst værdi for både biodiversitet og skovejendommenes økonomi.

Den nye gruppecertificeringsstandard i FSC Danmark viser også en ny mulighed for entreprenører. ”Entreprenører kan nu formelt indgå i gruppecertificering og overtage dele af ansvaret for certificering. Dermed kan en række opgaver løses af entreprenøren. Det er en stor fordel for alle skovejendomme uden egen forvaltning. Det giver oplagte muligheder for at tilbyde en ny service og at centrere kompetencer på færre fagfolk.” forklarer Søren Dürr Grue.
Entreprenørerne har desuden mulighed for at være medlem i flere forskellige grupper uafhængigt af hvilken certificeringsgruppe, kunden er en del af. Entreprenørens ansvar i gruppen skal dokumenteres, hvis et medlemskab skal være muligt.

Ramten

Arrangementet blev realiseret med støtte fra Nine United Fond.

Fotograf Casper Tybjerg fra TTF dækkede dagen.