Certificeringskrav (FM)

FSC-certificerede skove over hele verden evalueres ud fra FSC's 10 internationale Principper og Kriterier for bæredygtig skovforvaltning og nationalt tilpassede standarder. I Danmark er det den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som fastsætter kravene til FSC-skovcertificering.

FSC's krav til skovcertificering

FSC's Principper og Kriterier

 1. Princip: Overholdelse af lovgivning

  Skovejeren skal overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

 2. Princip: Arbejdstagernes rettigheder og ansættelsesvilkår

  Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdstagernes sociale og økonomiske velfærd.

 3. Princip: Oprindelige folks rettigheder

  Skovejeren skal identificere og respektere oprindelige folks juridiske og hævdvundne rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

 4. Princip: Forholdet til lokalsamfundet

  Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

 5. Princip: Skovens goder

  Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.
   

 6. Princip: Miljøværdier og påvirkning

  Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

 7. Princip: Driftsplanlægning

  Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

 8. Princip: Overvågning og vurdering

  Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

 9. Princip: Høje bevaringsværdier

  Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

 10. Princip: Gennemførelse af driften

  Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i henhold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.

De danske krav og indikatorer

I den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som du kan downloade nederst på siden, finder du de specifikke krav til FSC-skovcertificering i form af en række indikatorer, der er knyttet til hvert kriterie. Nedenfor kan du se et eksempel. 

 


Kriterie 5.2
Skovejeren* skal så vidt muligt tilrettelægge driften af skovejendommen*, således at produktionen og tjenesterne kan opretholdes og ikke påvirker det langsigtede dyrkningspotentiale

Indikator 5.2.1
Planhugsten* er baseret på;
- et konservativt og veldokumenteret estimat,
- en opdateret vedmasseopgørelse samt
- en vurdering af tilvækst og mulig hugst

Indikator 5.2.3
Det sikres, at hugstmængden ikke overskrider et bæredygtigt niveau* jf. 5.2.1.


 

Indikatorer, der er markeret med et ’L’ for ’large’ (stor), gælder kun store skovejendomme (>250) ha. Indikatorer, der gælder for mindre skovejendomme (≤250 ha), er opsat mere tilgængeligt i et separat vejledende dokument "Certificeringskrav for danske skove på 250 ha eller derunder", som du kan læse om i næste afsnit.

De danske indikatorer er udviklet i konsensus af en arbejdsgruppe bestående af økonomiske, miljømæssige og sociale interessenter. Det vil sige, at både repræsentanter fra skovsektoren, grønne NGO’er og sociale organisationer har været med til at udvikle den danske FSC-skovstandard. De nationale indikatorer er baseret på FSC’s internationale generiske indikatorer for at sikre, at der trods forskelligheder lande og områder imellem er en ensartet implementering og forståelse af de internationale principper og kriterier.

Du kan læse mere om, hvordan den danske FSC-skovstandard er udviklet her.

Reducerede FSC-krav til mindre skovejendomme

 

Reducerede krav for skovejendomme ≤ 250 ha

Alle danske skove, der ønsker FSC-certificering, skal, uanset størrelse, efterleve FSC’s 10 grundprincipper og underliggende kriterier. For skovejendomme ≤ 250 ha er der dog reducerede krav. I den danske skovstandard er indikatorer, der er markeret med et ’L’, kun gældende for store skovejendomme (>250) ha. 

For at vise kravene, der kun gælder for ejendomme under 250 ha, har FSC Danmark udarbejdet en vejledende oversigt for små skovejendomme, som kan downloades nederst på siden. I dokumentet er kravene stillet op på en sådan måde, så det er tydeligt, hvad der skal være på plads inden certificering, hvilke hensyn der skal tages i driften generelt, og hvilke hensyn der skal tages ved driftsaktiviteter og andre aktiviteter. Nummereringen af kravene, for eksempel 7.1.2, henviser til den tilsvarende indikator i FSC-skovstandarden.

Standarder og dokumenter

Standard for FSC-skovcertificering i Danmark (FSC-STD-DNK-02-2018) (DA)
PDF, Størrelse: 1.24MB
Certificeringskrav for skove på 250 ha eller derunder (DA)
PDF, Størrelse: 349.58KB

Mere information

Gruppecertificering er en god løsning for mindre skovejendomme

Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Vand er en vigtig økosystemtjeneste

Med FSC’s procedure for økosystemtjenester kan skovforvaltere dokumentere, hvordan deres forvaltningspraksis bevarer eller genopretter værdifulde økosystemtjenester i skoven. Hermed kan skovforvalterne lave anprisninger (claims) om de specifikke økosystemtjenester efter samme principper, som når de sælger deres træ som FSC 100%. Det giver en unik mulighed for at fortælle positive historier om skoven og tiltrække investorer, der gerne vil give økonomiske støtte til bevarelse af økosystemtjenester.

Kontakt FSC Danmark for mere info.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.