FSC og afskovningsfrie produkter

At gøre noget ved den globale afskovning har været en del af FSC’s DNA, siden ordningen og FSC-organisationen blev skabt. FSC’s krav forhindrer afskovning, og at skove ødelægges og forringes. Når din organisation køber FSC-certificerede produkter, er I sikre på, at I ikke bidrager til afskovning.

FSC og afskovningsfrie produkter

Skov skal stadig være skov

Et af de grundlæggende krav for at en skovejendom kan FSC-certificeres er, at skovejeren sikrer, at hugsten ikke overskrider et bæredygtigt niveau, og at skovdækket bevares – med andre ord at der ikke forekommer afskovning. Det betyder bl.a, at den faktiske hugst skal kunne beregnes og dokumenteres. Det er et krav under FSC's principper og kriterier - princip 5: skovens goder. På den måde er FSC en af løsningerne til at bekæmpe skovrydning med et stadigt stigende pres på skove til produktion af tømmer og andre skovbaserede produkter og ikke mindst til bekæmpelse af rydning af skove med henblik på at give plads til landbrug og kvægbrug, som er en af de største årsager til skovrydning.

I FSC’s skovstandarder er der flere strikse krav, der i praksis skal sikre, at afskovning ikke finder sted, samtidig med at de certificerede skoves struktur, funktion, biodiversitet opretholdes eller styrkes. Det drejer sig om krav vedrørende planlægning og overvågning af skovforvaltningstiltag, vurdering af risici og evaluering af påvirkninger på skovene. Men også om krav til at opretholde og/eller forbedre områder med høje bevaringsværdier (HCV). Forvaltning og drift af skove har uundgåeligt en påvirkning på økosystemer, og derfor kræver FSC, at forvaltere af FSC-certificerede skove minimerer negative påvirkninger for at undgå og kompensere for enhver form for skovforringelse.

FSC og afskovningsfrie produkter

 

Mere information

FSC og FN's verdensmål

Når man køber FSC-certificerede produkter, støtter man samtidig en lang række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – også kaldet SDG’erne.

FSC og klimaforandringer

FSC betragter klimaændringer som en meget alvorlig trussel mod den globale menneskehed. Klimaændringer ødelægger de naturlige økosystemer, som er grundlaget for vores basale og livsnødvendige behov - mad, sundhed og husly - og mange af de produkter, der understøtter vores levebrød og økonomier. Ved at købe FSC-certificerede produkter er man som indkøber med til at sikre, at vores skove bliver ved med at være skove og modvirker klimaforandringer gennem lagring af CO2

FSC og biodiversitet

Biodiversiteten er presset med mere end en milliard udrydningstruede plante- og dyrearter. Det fremgår af WWF’s rapport “Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss”. De primære årsager til tab af biodiversitet og naturforringelse er menneskelige aktiviteter som intensive produktionssystemer, råstofudvinding og overudnyttelse af naturressourcer. Men vi kan gøre noget ved problemet og vende den negative udvikling – eksempelvis ved at vælge FSC-certificerede produkter.

FSC og livscyklusvurderinger

LCA’er (livscyklusvurderinger) hjælper os med at forstå nogle af de miljømæssige konsekvenser, som produktionsprocesser bag produkter og materialer forårsager, men egner sig ikke til at vurdere påvirkninger på omkringliggende økosystemer og sociale forhold, når det eksempelvis gælder skovbrug. Derfor bør LCA kombineres med FSC-certificering og krav om ansvarlig skovdrift.

FSC Controlled Wood for virksomheder

FSC accepterer ikke ulovlig skovhugst eller handel med ulovligt træ i sit system. På den måde er man sikret lovligt fældet træ og produkter heraf, når man køber FSC-certificerede produkter.

FSC og mennesker

Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) er mere end 25 procent af verdens befolkning afhængige af skove at overleve. Derfor er det essentielt at sikre, at disse folks rettigheder overholdes og prioriteres. Det gælder også for de mange mennesker, som arbejder i virksomheder, der tilvejebringer træ- og papirprodukter eller andre skovbaserede produkter. Både FSC-certificerede skovejere og virksomheder skal leve op til en række sociale krav - eksempelvis ILO-kernekonventionerne vedrørende de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Med FSC-certificerede produkter ved man med andre ord, at der er stillet vigtige krav om menneskers rettigheder i skoven såvel som i den øvrige del af leverandørkæden.

FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer

Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:

  •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
  •  Kampen mod klimaforandringer
  •  Kampen mod afskovning
  •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester
  •  Lovligt træ og lovlighed
  •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund

Køb FSC-certificerede produkter

Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.