FSC og lovligt træ

FSC accepterer ikke ulovlig skovhugst eller handel med ulovligt træ i sit system. På den måde er man sikret lovligt fældet træ og produkter heraf, når man køber FSC-certificerede produkter.

FSC Controlled Wood for virksomheder

Lovlighed er basiskrav i FSC-systemet

Det allerførste princip i FSC’s Principper og Kriterier kræver, at FSC-certificerede skovejendomme overholder alle gældende love, regler og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler. Det indebærer blandt andet at træ skal fældes lovligt, og at der betales lovpligtige afgifter og skatter. Med andre ord er man med FSC-certificerede produkter sikret lovligt træ.

Som supplement hertil har FSC en ”Policy for Association”, der forbyder organisationer, der er FSC-certificerede, at deltage i uacceptable aktiviteter. Policy for Association specificerer, at FSC kun vil associeres med organisationer, der ikke direkte eller indirekte er involveret i følgende uacceptable aktiviteter:

  • ulovlig skovhugst eller handel med ulovlige træ- eller skovprodukter
  • krænkelse af traditionelle rettigheder eller menneskerettigheder under skovdrift
  • ødelæggelse af høje bevaringsværdier under skovdrift
  • betydelig konvertering af skove til plantager eller ikke-skovbrug
  • indførelse af genetisk modificerede organismer i skovdrift 
  • krænkelse af en hvilken som helst af ILO-kernekonventionerne som defineret i ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work,1998.

Hvis FSC har begrundet mistanke om brud på Policy for Association, igangsættes en grundig undersøgelse, som kan medføre, at virksomheder mister deres FSC-certifikat og ikke længere kan associeres med FSC.  

I 2013 tilpassede FSC sine standarder for certificering af skovdrift, sporbarhed (CoC) i den øvrige leverandørkæde og controlled wood med henblik på at leve op til lovgivningskrav vedrørende handel med lovligt fældet træ og træprodukter såsom den europæiske tømmerforordning (EUTR), US Lacey Act og the Australian Illegal Logging Prohibition Act. På denne måde kan FSC-certificering hjælpe virksomheder som bevis på overholdelse af disse love. FSC er i løbende dialog med myndigheder om FSC som bevis på lovligt træ og FSC’s troværdighed og værdi.

For nylig har en række asiatiske lande udviklet deres egen lovgivning til bekæmpelse af handel med ulovligt træ. Især i Indonesien, Japan, Malaysia, Sydkorea og Vietnam anerkendes FSC eksplicit eller implicit som et gyldigt bevis for lovlighed.

Du kan hente materialer om FSC og lovligt træ her.

Mere information

FSC og FN's verdensmål

Når man køber FSC-certificerede produkter, støtter man samtidig en lang række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – også kaldet SDG’erne.

FSC og klimaforandringer

FSC betragter klimaændringer som en meget alvorlig trussel mod den globale menneskehed. Klimaændringer ødelægger de naturlige økosystemer, som er grundlaget for vores basale og livsnødvendige behov - mad, sundhed og husly - og mange af de produkter, der understøtter vores levebrød og økonomier. Ved at købe FSC-certificerede produkter er man som indkøber med til at sikre, at vores skove bliver ved med at være skove og modvirker klimaforandringer gennem lagring af CO2

FSC og biodiversitet

Biodiversiteten er presset med mere end en milliard udrydningstruede plante- og dyrearter. Det fremgår af WWF’s rapport “Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss”. De primære årsager til tab af biodiversitet og naturforringelse er menneskelige aktiviteter som intensive produktionssystemer, råstofudvinding og overudnyttelse af naturressourcer. Men vi kan gøre noget ved problemet og vende den negative udvikling – eksempelvis ved at vælge FSC-certificerede produkter.

FSC og afskovningsfrie produkter

At gøre noget ved den globale afskovning har været en del af FSC’s DNA, siden ordningen og FSC-organisationen blev skabt. FSC’s krav forhindrer afskovning, og at skove ødelægges og forringes. Når din organisation køber FSC-certificerede produkter, er I sikre på, at I ikke bidrager til afskovning.

FSC og livscyklusvurderinger

LCA’er (livscyklusvurderinger) hjælper os med at forstå nogle af de miljømæssige konsekvenser, som produktionsprocesser bag produkter og materialer forårsager, men egner sig ikke til at vurdere påvirkninger på omkringliggende økosystemer og sociale forhold, når det eksempelvis gælder skovbrug. Derfor bør LCA kombineres med FSC-certificering og krav om ansvarlig skovdrift.

FSC og mennesker

Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) er mere end 25 procent af verdens befolkning afhængige af skove at overleve. Derfor er det essentielt at sikre, at disse folks rettigheder overholdes og prioriteres. Det gælder også for de mange mennesker, som arbejder i virksomheder, der tilvejebringer træ- og papirprodukter eller andre skovbaserede produkter. Både FSC-certificerede skovejere og virksomheder skal leve op til en række sociale krav - eksempelvis ILO-kernekonventionerne vedrørende de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Med FSC-certificerede produkter ved man med andre ord, at der er stillet vigtige krav om menneskers rettigheder i skoven såvel som i den øvrige del af leverandørkæden.

FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer

Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:

  •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
  •  Kampen mod klimaforandringer
  •  Kampen mod afskovning
  •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester
  •  Lovligt træ og lovlighed
  •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund

Køb FSC-certificerede produkter

Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.