FSC og mennesker

Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) er mere end 25 procent af verdens befolkning afhængige af skove at overleve. Derfor er det essentielt at sikre, at disse folks rettigheder overholdes og prioriteres. Det gælder også for de mange mennesker, som arbejder i virksomheder, der tilvejebringer træ- og papirprodukter eller andre skovbaserede produkter. Både FSC-certificerede skovejere og virksomheder skal leve op til en række sociale krav - eksempelvis ILO-kernekonventionerne vedrørende de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen. Med FSC-certificerede produkter ved man med andre ord, at der er stillet vigtige krav om menneskers rettigheder i skoven såvel som i den øvrige del af leverandørkæden.

FSC og mennesker

Respekt for oprindelige folks rettigheder

Oprindelige folk udgør cirka fem procent af verdens befolkning - det er en ud af tyve af os. Oprindelige folk fordeler sig i dag på omkring 5.000 forskellige grupper eller samfund og har - eller havde - normalt deres eget sprog, kulturer og traditioner inspireret af deres forfædre.

FSC kræver respekt for oprindelige folks rettigheder

Mange oprindelige folk lever og arbejder i eller omkring skove. FSC støtter aktivt oprindelige folks rettigheder og prioriterer disse rettigheder i relevante politikker og standarder. I FSC internationale Principper og Kriterier for ansvarlig skovforvaltning fokuserer princip 3 netop på oprindelige folks rettigheder. Princip 3 kræver, at alle FSC-certificerede skovejere og -forvaltere respekterer oprindelige folks rettigheder til at besidde, bruge og forvalte jord og adgang til de ressourcer, som jorden kan give.

FSC’s Principper og Kriterier kræver også, at FSC-certificerede skovejere overholder principperne om frit, forudgående og informeret samtykke (FPIC), at et samfund har ret til at give eller ikke give sit samtykke til forslag, der kan påvirke de arealer, som samfundet sædvanligvis ejer, indtager eller på anden måde bruger. Disse principper støttes også af FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder og ILO-konvention 169.

Forests For The Future podcast: Klimaforandringer

Podcast: FSC og FPIC

02.07.21: I dette afsnit af Forest for the future taler vi med Pamela Perreault, Direktør, The Firelight Group og Francois Dufresne, Direktør, FSC Canada. De fortæller, hvad FSC har gjort i Canada for, at princippet om frit, forudgående og informeret samtykke (FPIC) - at et samfund har ret til at give eller ikke give sit samtykke til forslag, der kan påvirke de arealer, som samfundet sædvanligvis ejer, indtager eller anden måde bruger, i praksis føres ud i livet.

Overholdelse af arbejdstagerrettigheden gennem hele leverandørkæden

FSC har et stærkt fokus på at sikre arbejderes rettigheder gennem grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder i certificeringssystemet. Kravene skal sikre effektiv afskaffelse af børnearbejde, afskaffelse af alle former for tvungent og pligtmæssigt arbejde, afskaffelse af forskelsbehandling i arbejds- og ansættelsesforhold samt respekt for foreningsfrihed og den reelle ret til kollektive forhandlinger.

FSC kræver ordentlige arbejdsforhold for skovarbejderne


Beskyttelse af arbejderes rettigheder i henhold til International Labour Standards har altid været en del af FSC's certificeringskrav for mere end 1.700 certificerede skovejendomme. Disse krav omfatter de grundlæggende arbejdstagerrettigheder vedrørende børnearbejde, tvungent arbejde, forskelsbehandling og retten til kollektiv forhandling og foreningsfrihed. Fra 1. januar 2023 gælder kravene om overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder for hele leverandøren af certificerede virksomheder. Det vil sige, at kravene ikke kun gælder i de FSC-certificerede skove, men også for det certificerede savværk, trægrossisten, producenten, handelsvirksomheden og så videre. Kravene har været gældende i en del år gennem den ”Policy for Association”, som gælder for alle certificerede virksomheder, men med de nye krav vil arbejdstagerrettigheder bliver auditeret mere systematisk og eksplicit. I forvejen skal certificerede virksomheder sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med gældende lovgivning som mindstekrav.

Princip 2 i FSC's internationale Principper og Kriterier for ansvarlig skovforvaltning fokuserer specifikt på at beskytte skovarbejdernes rettigheder og sikre anstændige ansættelsesvilkår. For eksempel skal lønninger til personer, der arbejder i certificerede skove, svare til eller overstige minimumslønninger eller lønninger, der muliggør et eksistensminimum. Samtidig skal arbejderne modtage jobspecifik træning, så de kan udføre deres arbejde, og det sikres, at deres sikkerhed og motivation øges.

FSC kræver også, at certificerede skovejendomme sikrer, at medarbejdernes sikkerheds- og sundhedsforhold lever op til eller overstiger anbefalingerne fra International Labour Organization (ILO) Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work.

Menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene

FSC-certificering hjælper også skovsektoren med at sikre, at menneskerettigheder respekteres og sikres og ved at give andre fordele til personer, som arbejder i eller omkring certificerede skove – for eksempel ligestilling.

Siden 2012 har FSC krævet, at certificerede skovejere fremmer ligestilling mellem kønnene. FSC kræver eksempelvis, at kvinder og mænd har adgang til samme jobs på samme vilkår, betales den samme løn for det samme arbejde, og kvinder opfordres til at deltage aktivt i alle typer arbejde. Herudover kræver FSC, at der er systemer på plads, der fremmer ligestilling og forhindrer diskrimination i beskæftigelsespraksis, uddannelsesmuligheder og tildeling af kontrakter.

FSC fremmer ligestilling og menneskerettigheder

 

Gode relationer til lokalsamfundet

Skovene og deres ressourcer spiller en vigtig rolle i de omkringliggende samfund og byer. FSC er med til at sikre, at der er gode relationer mellem skovejere og de lokale, hvilket er omdrejningspunktet i princip 4 i FSC's Principper og Kriterier for ansvarlig skovdrift. FSC kræver eksempelvis, at skovejeren skal give lokalsamfundet rimelige muligheder for beskræftigelse ved at hyre lokal arbejdskraft, hvis muligt. FSC kræver også, at skovejeren har jævnlig kontakt og dialog med naboer og brugere af skoven, hvis skovdriften har indflydelse på dem. Herudover er det et krav, at skovejeren bidrager til økonomisk og social udvikling i lokalsamfundet - eksempler herpå er skovejere, der finansierer bedre adgang til drikkevand og skolegang.

Mere information

FSC og FN's verdensmål

Når man køber FSC-certificerede produkter, støtter man samtidig en lang række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – også kaldet SDG’erne.

FSC og klimaforandringer

FSC betragter klimaændringer som en meget alvorlig trussel mod den globale menneskehed. Klimaændringer ødelægger de naturlige økosystemer, som er grundlaget for vores basale og livsnødvendige behov - mad, sundhed og husly - og mange af de produkter, der understøtter vores levebrød og økonomier. Ved at købe FSC-certificerede produkter er man som indkøber med til at sikre, at vores skove bliver ved med at være skove og modvirker klimaforandringer gennem lagring af CO2

FSC og biodiversitet

Biodiversiteten er presset med mere end en milliard udrydningstruede plante- og dyrearter. Det fremgår af WWF’s rapport “Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss”. De primære årsager til tab af biodiversitet og naturforringelse er menneskelige aktiviteter som intensive produktionssystemer, råstofudvinding og overudnyttelse af naturressourcer. Men vi kan gøre noget ved problemet og vende den negative udvikling – eksempelvis ved at vælge FSC-certificerede produkter.

FSC og afskovningsfrie produkter

At gøre noget ved den globale afskovning har været en del af FSC’s DNA, siden ordningen og FSC-organisationen blev skabt. FSC’s krav forhindrer afskovning, og at skove ødelægges og forringes. Når din organisation køber FSC-certificerede produkter, er I sikre på, at I ikke bidrager til afskovning.

FSC og livscyklusvurderinger

LCA’er (livscyklusvurderinger) hjælper os med at forstå nogle af de miljømæssige konsekvenser, som produktionsprocesser bag produkter og materialer forårsager, men egner sig ikke til at vurdere påvirkninger på omkringliggende økosystemer og sociale forhold, når det eksempelvis gælder skovbrug. Derfor bør LCA kombineres med FSC-certificering og krav om ansvarlig skovdrift.

FSC Controlled Wood for virksomheder

FSC accepterer ikke ulovlig skovhugst eller handel med ulovligt træ i sit system. På den måde er man sikret lovligt fældet træ og produkter heraf, når man køber FSC-certificerede produkter.

FSC-indkøb og de store bæredygtighedsagendaer

Når I vælger FSC-certificerede produkter, gør jeres indkøb en forskel inden for de store bæredygtighedsagendaer. De bidrager til at løse nogle af de svære udfordringer, som vi står over for som samfund, og som kræver handling her og nu:

  •  FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
  •  Kampen mod klimaforandringer
  •  Kampen mod afskovning
  •  Beskyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester
  •  Lovligt træ og lovlighed
  •  Ordentlige vilkår for arbejdere og lokalsamfund

Køb FSC-certificerede produkter

Er du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og sikre korrekt indkøbsdokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden. Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den en leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.